VNVC Viet Nam

Hệ thống tiêm chủng VNVC toàn quốc

Địa điểm xây dựng: VNVC Viet Nam
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam
Chức năng sử dụng: tiêm chủng
Quy mô công trình: 800-1000m2/trung tâm
Năm thiết kế: 2018 - 2020